Pokud jste se ocitli v tíživé finanční situaci, kdy máte problém zajistit si živobytí a utáhnout náklady spojené s bydlením, máte možnost požádat o podporu stát. Ten vám může poskytnout pomoc v podobě doplatku na bydlení, který by měl zajistit alespoň částečné pokrytí konkrétních výdajů.

Co je doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, jejímž účelem je poskytnout finanční injekci k vyrovnání odůvodněných nákladů spojených s bydlením, které dotyčná osoba (nebo společně posuzované osoby) i přes veškerou snahu jejich zajištění a úsporný způsob života není schopna pokrýt z vlastních příjmů. Poskytnutá částka je určena výhradně na úhradu výdajů na bydlení, tzn. na nájem, služby spojené s užíváním bytu či jiné nemovitosti a na úhradu nákladů na spotřebu energií.

Jiné možnosti čerpání doplatku

Doplatek na bydlení je možné čerpat i na jinou formu bydlení než je nájem, a to na vlastní či družstevní bydlení. Další možné formy jsou rekreační stavba, prostor, který není zkolaudovaný jako byt, nájem části bytu (např. pokoje), ubytovna, zařízení sociálních služeb (azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení). Pro získání doplatku na bydlení je však důležité prokázat, že bydlíte legálně – potřebujete tedy nájemní smlouvu, rozhodnutí nebo jiný dokument, na základě kterého bydlení užíváte.

Neplést s příspěvkem na bydlení

Příspěvek i doplatek na bydlení představují dávky, které mají finančně pomoci osobě nebo osobám s úhradou nákladů spojených s bydlením. Hlavní rozdíl mezi nimi ale spočívá ve stanovení nároku na jejich získání. V případě příspěvku na bydlení se posuzují reálné a normativní náklady a žadatel nebo společně posuzované osoby musejí splňovat dvě zásadní podmínky, o kterých jsme psali v předchozím článku.

Oproti tomu doplatek na bydlení přísluší osobě nebo rodině v hmotné nouzi, které nestačí její vlastní příjmy, a to včetně již vyčerpaného příspěvku na bydlení, na pokrytí nákladů na bydlení a částky na živobytí. Na rozdíl od příspěvku na bydlení, který je určen lidem s nižšími příjmy (v hmotné nouzi ale být nemusí) bydlící v nájmu, družstevním či vlastním bytě, doplatek na bydlení mohou získat i osoby využívající jiné formy bydlení, například ubytovny či zařízení sociálních služeb.

Kdo má na doplatek na bydlení nárok

Aby měl člověk nárok na doplatek na bydlení, musí splňovat tyto dvě základní podmínky:
1) jednotlivec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob jsou v hmotné nouzi
2) úřad práce žadateli přiznal příspěvek na živobytí

Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky. Částka živobytí se určuje individuálně, podle celkové situace, snahy a možností žadatele. Výpočet je daný zákonem a částečně leží i na samotném úřadu.

Částka živobytí je vždy nejméně ve výši existenčního minima – to činí 3 130 Kč – pro dané skupiny osob a za určitých podmínek může dosahovat částka živobytí až životního minima – pro jednotlivce činí 4 860 Kč. Částka živobytí je automaticky stanovena na úroveň životního minima pro důchodce, invalidy ve třetím stupni, rodiče dětí do 10 let, osoby s příspěvkem na péči a nezaopatřené děti.

Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc odečte příjem osoby či společně posuzovaných osob včetně vyplaceného příspěvku na živobytí. Pokud není výsledek záporný, dorovná rozdíl částek doplatek na bydlení.

Jak si o doplatek na bydlení zažádat

Pro získání doplatku na bydlení můžete vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici buď na jakémkoli pracovišti Úřadu práce, nebo online na jejich webových stránkách. Na úřad práce pak odnesete vyplněnou žádost společně s potřebnými přílohami. Kromě osobního předání tiskopisu na podatelně kontaktního pracoviště jej můžete podat prostřednictvím České pošty, e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo přes portál Ministerstva práce a sociálních věcí.

Když bude žádost na úřad doručena, spustí se proces řízení s cílem posoudit, zda máte na dávku nárok a v jaké výši. Úřad práce během tohoto šetření posuzuje, jestli splňujete zákonem stanovené podmínky pro získání doplatku. Pokud žadatel zapomene odevzdat některý z požadovaných dokumentů, bude vyzván k jeho dodání. Tím se však může celý proces trochu pozdržet. Nebudou-li všechny dokumenty odevzdány ani po výzvě, dojde k zamítnutí žádosti.

O doplatek lze přijít

Od roku 2022 lze o doplatek na bydlení, stejně jako o příspěvek na živobytí, přijít. Stát tak může rozhodnout v momentě, pokud jako rodiče zanedbáváte školní docházku vašeho dítěte nebo svého potomka do školy vůbec nepřihlásíte. Dalším důvodem pro odebrání dávky je nezaplacení pokuty za přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku.

V některých případech nemusí být doplatek odebrán přímo celý, ale jeho výše se může poměrně zkrátit. Taková situace nastane, pokud dotyčná osoba či osoby poruší povinnosti stanovené vyhláškou obce týkající se pořádání veřejných akcí, dopustí se drobné krádeže nebo rušení nočního klidu. Pro čerpání podpory od státu je nezbytné, aby se občané aktivně snažili zlepšit svoji životní situaci a plnili své závazky a povinnosti.