Pokud jste se kvůli dluhům dostali do nelehké životní situace nebo řešíte existenční problémy a potřebujete finanční injekci, nebojte se požádat o pomoc Úřad práce České republiky. Systém pomoci v hmotné nouzi zajišťuje podporu občanům, kteří se dlouhodobě potýkají se sociálními a majetkovými potížemi a i přes veškerou snahu zvýšit svoji životní úroveň se jim nedaří situaci zlepšit. Splňujete-li zákonem stanovené podmínky, vzniká vám nárok na příspěvek na živobytí.

Co je příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je vedle doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci součástí systému pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o dávku, kterou poskytuje stát občanům s velice nízkými příjmy na zajištění základních potřeb nutných pro život, kam patří strava, oděv a obuv nebo hygienické pomůcky a prostředky. Podmínky čerpání, nároku a stanovení výše příspěvku na živobytí upravuje především zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Hmotnou nouzí se rozumí stav, kdy osoba nebo rodina nemají dostatečné příjmy na to, aby uspokojili své základní životní potřeby takovým způsobem, který by byl společensky přijatelný. Sociální a majetkové poměry jsou v případě hmotné nouze na velice nízké úrovni a osoba, která se dostala do této situace, nemá možnost si své příjmy adekvátně zvýšit (například z důvodu vysokého zadlužení a uplatňování pohledávek).

Kdo má nárok na příspěvek

Nárok na příspěvek na živobytí mají občané České republiky, u nichž bylo úředně uznáno, že se nachází v hmotné nouzi. Částka, která takovým osobám bude vyplácena, se stanovuje individuálně s ohledem na snahu dotyčného o zvýšení své životní úrovně a zajištění příjmů. Její výše se odvíjí od zákonem stanoveného životního a existenčního minima.

Pro získání nároku na dávky v hmotné nouzi hrají důležitou roli příjmy žadatele a výše tzv. přiměřených nákladů na bydlení, která by neměla přesahovat 30 procent příjmů dané osoby (v případě bydlení v Praze se jedná o 35 procent). Pakliže po odečtení těchto nákladů od příjmů nezbývá dotyčnému dostatek prostředků na pokrytí nákladů spojených se základními životními potřebami, může zažádat o příspěvek na živobytí.

V případě, že v domácnosti hospodaří více osob nebo je v hmotné nouzi celá rodina, se jednotlivé částky příspěvků pro každou osobu sčítají. Okruh společně posuzovaných osob se stanovuje na základě vyživovací povinnosti, společného hospodaření nebo společného užívání bytu. K společně posuzovaným osobám se řadí rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a zletilé děti pokud užívají s rodiči společný byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a v neposlední řadě další osoby, které se nachází ve společné domácnosti a společně hospodaří.

Podmínky příspěvku na živobytí

Kromě výše příjmů a nákladů na život mají vliv na uznání nároku na dávky v hmotné nouzi i jiné faktory. Důležitým kritériem může být vlastnictví majetku. Pokud žadatel vlastní nemovitost, novější automobil nebo jiné cennosti, příspěvek mu nemusí být poskytnut, jelikož prodejem těchto věcí může zvýšit své příjmy, a tím i svoji životní úroveň.

Nárok na dávky také nebude uznán osobám, které nejsou v evidenci zájemců o zaměstnání, prokazatelně se nesnaží své příjmy zvýšit, nevykonávají žádnou výdělečnou činnost a odmítají vykonávat krátkodobá zaměstnání nebo se účastnit programů, které mají za cíl najít řešení vzniklé situace. Problém taktéž může nastat u osob, jež jsou samostatně výdělečně činné a nepřihlásily se k nemocenskému pojištění.

Výše příspěvku

Při výpočtu výše dávek se zohledňují příjmy žadatele nebo společně posuzovaných osob a výše nákladů na bydlení a na živobytí. Jak už bylo jednou zmíněno, nejprve se odečtou náklady na bydlení od čistých příjmů a následně náklady spojené se základními životními potřebami. Je nutné také zmínit, že úředníci počítají vždy jen s částí čistého příjmu a částí nemocenského a důchodového pojištění, a to následujícím způsobem:

a) 70 procent z příjmů ze zaměstnání nebo podnikání
b) 80 procent z nemocenských dávek, náhrady mzdy či podpory v nezaměstnanosti
c) 100 procent z pronájmu, přídavků na děti, alimentů a rodičovského příspěvku

Při posuzování žádosti a stanovování výše dávky platí pravidlo, že příspěvek na živobytí nesmí být nižší než existenční minimum, jehož aktuální výše činí 3 130 Kč. Avšak ve většině případů čerpá osoba v hmotné nouzi během prvního roku dávky ve výši životního minima, jež v roce 2024 činí 4860 korun pro jednotlivce. Zhruba po šesti měsících může dojít ke snížení příspěvku podle toho, zda dotyčná osoba prokazatelně hledá práci, nebo se tomuto kroku vyhýbá. Pokud ano, je pro udržení dávky na částce životního minima potřeba být dále evidován na Úřadu práce a navíc splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

a) odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně ve veřejných službách
b) prokazatelně odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně v rámci výdělečné činnosti
c) aktivně se účastnit projektů krajské pobočky Úřadu práce

Jak o příspěvek zažádat

Žádost o příspěvek na živobytí je nutné podat na jakékoliv pobočce Úřadu práce ČR, kde žadatel vyplní patřičný tiskopis. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze stáhnout pro příspěvek na živobytí formulář v elektronické podobě, který stačí vytisknout, vyplnit a doručit na příslušný úřad. Po vyplnění žádosti je možné doručit tiskopis na úřad osobně, Českou poštou na adresu příslušného úřadu práce, emailem opatřeným elektronickým podpisem na e-podatelnu úřadu práce, datovou schránkou nebo přes portál Ministerstva práce a sociálních věcí.