Výpověď: Jak ji podat a jak ji vzít zpátky

Podat nebo dostat výpověď není nic neobvyklého. Obzvlášť v této době se člověk může snadno ocitnout v situaci, kdy pro něj ve firmě kvůli důsledkům koronavirové krize už není místo. I dnes se ale najdou lidé, kteří zkrátka potřebují změnu a výpověď podají z vlastní vůle. Jak ale postupovat, když si zaměstnanec či zaměstnavatel svoji výpověď rozmyslí?

Co je výpověď

Výpověď je jednostranný právní akt, kterým buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr. Pokud ji podává zaměstnanec, nemusí být nijak odůvodněná; jestliže ji však podá zaměstnavatel, musí vždy uvést důvod, který je v souladu se zákonem. Z výpovědi musí být také naprosto zřejmé, kdo ji dává, komu a kdy. Je tedy důležité jednoznačně identifikovat obě zainteresované strany a nezapomenout uvést datum.

Jak podat výpověď

Výpověď podávejte vždy písemně a s vlastnoručním podpisem. E-mail v tomto případě není dostačující. Nejlepší variantou je podat výpověď osobně a nechat si od zaměstnavatele potvrdit kopii, která převzetí výpovědi v případě nutnosti dosvědčí. Výpověď můžete poslat i poštou; zašlete ji však doporučeně a uschovejte si dodejku.

Výpovědní lhůta

Standardní výpovědní doba trvá 2 měsíce; pracovní smlouva však může obsahovat ustanovení, které ji prodlužuje. Lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď podána. Pokud tedy podáte výpověď 3. května, výpovědní doba začne běžet až 1. června (tedy stejně, jako kdybyste podali výpověď až 30. května). V průběhu výpovědní lhůty je možné výpověď zrušit.

Jak zrušit výpověď

Na rozdíl od podání výpovědi není její zrušení jednostranným právním aktem, nýbrž aktem dvoustranným, tedy dohodou. V praxi to znamená, že se zrušením výpovědi musí souhlasit i druhá zainteresovaná strana. Odvolání výpovědi i souhlas druhé strany s tímto odvoláním musí být opět písemné a obsahovat vlastnoruční podpisy.

Předejděte problémům

Zrušení výpovědi určitě věnujte stejnou pozornost jako jejímu podání, abyste předešli zbytečným problémům při případném prokazování faktů. Nedoporučuje se provést zrušení výpovědi pouhým roztrháním originálu výpovědi i všech jejích kopií (popř. i dodejky nebo obálky doporučeného dopisu, byla-li doručena poštou). Mohlo by se totiž stát, že se jedna ze smluvních stran rozmyslí a některá zapomenutá kopie výpovědi poslouží jako argument u případného soudního sporu. Vždy je lepší mít všechno v pořádku, řádně podepsané – a hlavně k dispozici pro případnou potřebu doložení.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup