Daňové úlevy pro rodiny s dětmi

Během prosince 2021 byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na ošetřovné v době platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií covid-19. Kdy a komu bude ošetřovné náležet, kolik se bude dávat peněz a na co si dát pozor?

Co je krizové ošetřovné

  • Krizové ošetřovné je druh dávky, která vznikla z klasického ošetřovného na dítě, akorát se časově i finančně rozšířila kvůli pandemii.
  • Bylo schváleno zpětně od 1.listopadu až do 28. února 2022
  • Výše ošetřovného je 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den u zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru (minimální částka se úměrně krátí v případě zkráceného úvazku)
  • Ošetřovné se poskytuje za celou dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy, případně její části mimo dny školních prázdnin a vyhlášených volných dnů ředitelem školy

Kvůli komu je možné krizové ošetřovné čerpat

👉 Dítě mladší 10 let
👉 Nezaopatřené dítě závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii
👉 Osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo,
👉 nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.
Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa (izolace) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Kdo má nárok na krizové ošetřovné

  • Nárok mají i zaměstnanci, kteří pracují na DPČ/DPP za podmínky, že v měsíci, kdy vznikla potřeba na ošetřování, byli účastni nemocenského pojištění. V případě absence této podmínky postačí, když byli nemocensky pojištění 3 měsíce po sobě jdoucí bezprostředně předcházející před vznikem potřeby o ošetřovné
  • Nárok mají také ti zaměstnanci, kteří začali ošetřovat přede dnem nástupu do nového zaměstnání a potřeba péče trvá alespoň v den domluveného nástupu. Musí ale splnit podmínku, že byli v posledních 6 měsících alespoň 90 dní nemocensky pojištěni
  • Nově mohou čerpat ošetřovné i další příbuzní v přímé linii, i když nežijí s ošetřovaným dítětem ve společné domácnosti
  • Opět platí, že se mohou tyto osoby v péči o dítě střídat

Jak uplatnit nárok na krizové ošetřovné

O ošetřovné se žádá zpětně po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém žadatel pečoval, potvrzení školy se nedokládá, stačí zaměstnavateli předložit prohlášení pomocí tiskopisu zveřejněném na stránkách ČSSZ. Tento tiskopis je interaktivní a vyplňuje se online přímo na stránkách ČSSZ. Při vyplňování je potřeba správně označit, zda se jedná o novou žádost nebo žádost navazující na předchozí měsíc, ve kterém žadatel již uplatňoval nárok na ošetřovné. Při navazující žádosti je potřeba vyplnit stejné číslo žádosti jako měl formulář při předchozí žádosti.

❗ Na co si musí zaměstnanec dát pozor je správně v tiskopisu z ČSSZ uvést, že už o OČR (v případě karantény pečující osoby) požádal pomocí vystaveného tiskopisu od lékaře nebo hygieny. Následně mu tak budou doplaceny i ty dny, za které ještě ošetřovné z ČSSZ neobdržel. Původní tiskopis od lékaře nebo hygieny totiž slouží ke klasickému ošetřovnému (nikoliv krizovému) a náleží ošetřovné pouze max za 9 dní, případně až 16 dní v případě samoživitele a pouze ve výši 60 %.

Tereza Novotná
Vedoucí mzdové účtárny ManpowerGroup
13. ledna 2022