´

Zrušení pracovního poměru: Za co můžete jít „na hodinu“

Zrušení pracovního poměru: Za co můžete jít „na hodinu“

Vyhazov „na hodinu“ je nejradikálnějším způsobem, jak může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr. Nabývá platnosti okamžitě a neposkytuje zaměstnanci žádnou kompenzaci ve formě odstupného či jiných výhod. Pravidla pro uplatnění jsou však velice přísná a zaměstnavatel se může k této metodě uchýlit pouze za určitých okolností.

Trestný čin

Pokud se zaměstnanec úmyslně dopustil trestného činu a je za něj odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, může s ním zaměstnavatel okamžitě rozvázat pracovní poměr. Vyhazov může dostat i zaměstnanec, který byl za úmyslný trestný čin poslán do vězení na 6 měsíců, avšak pouze za předpokladu, že byl trestný čin spáchán při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Zvlášť hrubé porušení povinností

Pracovní poměr se zaměstnancem může být okamžitě ukončen, pokud zaměstnanec poruší povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Toto porušení není zákoníkem přesně definováno a vždy závisí na posouzení zaměstnavatele, případně jiných orgánů (odborů, soudu apod.).

Za zvlášť hrubé porušení povinností je standardně považována kupříkladu opilost na pracovišti, krádež majetku zaměstnavatele nebo kolegů či jeho poškození, dlouhodobá neomluvená absence, fyzické napadení kohokoli a podobně.

Kdo nemůže dostat vyhazov „na hodinu“

Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnankyní, která je těhotná nebo na mateřské dovolené. Stejně tak jsou chráněni i zaměstnanci či zaměstnankyně, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Porušení povinností režimu dočasně práce neschopného zaměstnance také není důvodem postačujícím k „hodinovému“ vyhazovu.

Jak se bránit proti „hodinovému“ vyhazovu

Okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné, pokud nejsou dodrženy určité zásady. Oznámení o zrušení musí být zaměstnanci prokazatelně doručeno v písemné formě a musí obsahovat jasně uvedený (a vymezený) důvod.

Pokud nebyly tyto náležitosti splněny, zrušení je neplatné. Zaměstnanec se může bránit soudní cestou za předpokladu, že podá žalobu do dvou měsíců od doručení zrušení.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup